ädimlemek ä‧dim‧le‧mek işlik

 1. Ädim ätmek, ädim ädip gitmek, barmak, ýörmek.

  • Oňa tarap batly-batly ädimläp gelýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol giň ädimläp öýlerine gitdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Çünki gorkusyndan ýaňa düýeleriň aýaklary bütin göwresine çenli saňňyldaýar we aýaklary darajyk duşalan ýaly zordan ädimleýärdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Ädim ädip belli bir aralygy, giňligi ölçemek, ölçäp görmek.

  • Onuň töweregini ädimlände, sanyny ýitirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Öküziň meýidine çenli bolan aralygy-da ädimläp ölçedi. (N. Pomma, Egri eýikmez)

 3. Göçme manyda Hereket etmek, gadam basmak, öňe gitmek.

  • Beýle sözler bilen geljege ädimläp bolmaz. (K. Işanow, Watan üçin)

  • Ol kyrk bäş ýaşynyň hemmesini minnetli kişi zähmetinde agyr jepalar bilen ädimlän aýaldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 4. seret ätlemek

  • Meýhananyň işiginden ädimläp girdi. («Görogly» eposy)

agyr-agyr ädimlemek

Ädimiňi uzyn edip ýuwaşja ýöremek.


Duş gelýän formalary
 • ädimledi
 • ädimledi-de
 • ädimledikleri
 • ädimlemän
 • ädimleýärdi
 • ädimleýärdiler
 • ädimleýärler
 • ädimläliň
 • ädimlän
 • ädimlände
 • ädimläp