ädime-ädim

Birsyhly, yzly-yzyna, üsnüksiz, yzygiderli; gyşarnyksyz.