ädik ä‧dik at

Uzyn gonçly aýakgap.

 • Annagula ädik we papak berdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Gylyç Gajar ogly köwüş geýeninden ädik geýenini on esse gowy görýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Hojamyrat siziň ädigiňizi ýagladymy?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Agýaryň ýiti toýnagy Magtymyň ädiginiň gonjuny böwüsse-de tenini çala gyzartsa-da, injigine zyýan ýetirmändi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ädik - ädigi.

ädik çykartmak

Adat boýunça öýlenen ýigidiň gelnine birinji gijede ädigini çykartdyryp, aýal maşgalanyň adamsyna bolan ilkinji hyzmaty hökmünde iş başarjaňlygyny barlap görmek.

 • Artyk oňa ädik çykartmakdan, guşak çözdürmekden geçip, bir baş ýüzükçileriň ýanyna bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ädik çykardylanda, eliniň tersi bilen zyňyp goýberdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

hrom ädik

Gaýyşdan edilen ädik.

sagry ädik

Mal hamynyň sagrysyndan tikilen gowy ädik.


Duş gelýän formalary
 • ädige
 • ädigem
 • ädigi
 • ädigidir
 • ädigim
 • ädigimden
 • ädigime
 • ädigimi
 • ädigimiziň
 • ädigimiň
 • ädiginden
 • ädigindäki
 • ädigine
 • ädiginem
 • ädigini
 • ädiginiň
 • ädigiň
 • ädigiňi
 • ädigiňizi
 • ädikler
 • ädikleri
 • ädiklerimizi
 • ädiklerini
 • ädikleriniň
 • ädikleriň
 • ädikli
 • ädiksiz
 • ädiksizligini
 • ädikçe