äbermek ä‧ber‧mek işlik

 1. Bir zady birine bermek, alyp bermek.

  • Düýpdäki ýag küýzeden kiçiräk jamy gowurdakdan tümmekläp äberdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Oglum, ajygansyň, men goýaltmak bişirdim! -- diýip, bir çanak goýultmagy Annagulyň öňüne äberdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Bir zady biri üçin alyp bermek, satyn alyp bermek.

  • Ol dükandan ogluna oýunjak äberdi.


Duş gelýän formalary
 • äberdi
 • äberdiler
 • äberdim
 • äberen
 • äbereýin
 • äberip
 • äberipdi
 • äberipdir
 • äberipdir-de
 • äberipdirler
 • äberiň
 • äberjek
 • äberme
 • äbermegi
 • äbermegiň
 • äbermek
 • äbermekçi
 • äbermeli
 • äbermesi
 • äbermezden
 • äbermeýän
 • äbermäge
 • äbersene
 • äberseň
 • äberseňiz
 • äberäý
 • äberýän
 • äberýänlerini
 • äberýärdiler
 • äberýärler