äňetmek ä‧ňet‧mek işlik

 1. Seretmek, garamak, bakmak, görmek, esetmek.

  • Oturanlar Hekimiň äňedýän tarapyna bakyp ykjamlandylar. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

  • Ýaňy men äpişgeden äňedip durkam, dessine seni tanadym. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Ol näçe äňetse-de, kimdigini aňşyryp bilmedi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Bir zada gözegçilik etmek, bir zat hakynda alada etmek, agyry etmek, bir zadyň ugruna seretmek, esetmek.

  • Aýaly kesellä äňetmelidi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Belli bir maksat bilen bakmak, gözden geçirmek, barlap görmek.

 4. Bir tarapa bakyp durmak, bir tarapa ýüzlenen bolmak.

  • Onuň baýra tarap äňedip duran äpişgesi giňden açykdy. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem äňetmek - äňedýär, äňeder, äňedipdir.


Duş gelýän formalary
 • äňeden
 • äňedeniňde
 • äňedip
 • äňedipdir
 • äňedýän
 • äňedýär
 • äňetdi
 • äňetdi-de
 • äňetdiler
 • äňetdim
 • äňetdir
 • äňetmek
 • äňetmelidi
 • äňetmesi
 • äňetmäge
 • äňetse
 • äňetse-de
 • äňetseler
 • äňetseň