äň

Kelle-süňki bilen birleşýän eňek süňki.

  • Ol aýalyň agzyndan äňi ýazaýsa nätjek? ! -- diýdi. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Onuň äňini ýazdyrdyňyz. (H. Ysmaýylow, Mugallymyň Gyzy)

  • Pökgen bolsa ullakan äňini giňden açyp, gözlerini hem mölertdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

äňi açylan ýaly

Ýerliksiz köp gürleýän, ýürege düşgünç gürüňler edýän, samrap oturýan, bolgusyz gürrüňler bilen irizýän adam.

  • Ol bir gürüňe başlasa, edil äňi açylan ýaly birsyhly samrap otyr.

äňi açylmak

Ýadamak, lüti çykmak, leji çykmak.

  • Bütin gün işläp äňim açyldy.