äň äň

Kelle-süňki bilen birleşýän eňek süňki.

 • Ol aýalyň agzyndan äňi ýazaýsa nätjek?! -- diýdi. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 • Onuň äňini ýazdyrdyňyz. (H. Ysmaýylow, Mugallymyň gyzy)

 • Pökgen bolsa ullakan äňini giňden açyp, gözlerini hem mölertdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

äňi açylan ýaly

Ýerliksiz köp gürleýän, ýürege düşgünç gürrüňler edýän, samrap oturýan, bolgusyz gürrüňler bilen irizýän adam.

 • Ol bir gürüňe başlasa, edil äňi açylan ýaly birsyhly samrap otyr.

äňi açylmak

Ýadamak, lüti çykmak, leji çykmak.

 • Bütin gün işläp äňim açyldy.


Duş gelýän formalary
 • äňdir
 • äňi
 • äňimi
 • äňimizi
 • äňin
 • äňinde
 • äňinden
 • äňine
 • äňini
 • äňiniň
 • äňiň
 • äňleri
 • äňlerimiz
 • äňleriniň
 • äňleriň
 • äňmi
 • äňsiz