ä ä ümlük

 1. Aýratynlykda, sözüň öňünden we soňundan gelende aşakdaky ýaly funksiýalarda ulanylýan: Soragy aňladýar.

  • Ä? Ol gelendir-ä?

 2. Intonasiýa bilen aýdylyp, emosional-ekspressiwlik gatnaşygy, geň galmaklygy, haýran galmaklygy görkezýär.

  • Ä... şeýle diýsene?!

 3. Açyk aýdylmazdan, saklanyp, kütgürilip geplenende getirilýär.

  • Ä, hüm, Hudaýberen emin, ynha görüp dursuň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Hereketi-gymyldyny dogrudan-dogry bir obýekte ýa-da subýekte gönükdirmeklik ottenogyny berýär.

  • Bazara barsaň-da, üzüm-ä getirmänsiň?!

  • Jeren-ä heniz hem gelmändir!