göwnüni tapmak

Razy etmek, ýüregiňden turmak, göwnüňden turmak, ugruny tapmak.

  • Ejeň dagyň göwnüni taparyn, ýöne tizräk bellisini et, haçan meň bilen gitjek? (A. Durdyýew, Saýlana eserler)

Degişli sözi